PLAYER UNKNOWN BATTLEGROUND | The Army Attack

Director: Zou Fei

Crew List

Client Supporting 

Brand | Chen Daodao (Tencent)
Project Manager | Hu Xiaoning(Tencent)

Executive Producer | Shawn Xiao、AJ Li
Director  | Zou Fei

Creative@START 
Creative Director 创意 | Zou Fei、Shawn Xiao
Copywriter | Han Feng(Tencent)、Zou Fei、Shawn Xiao

EP Group 
Assistant Executive Producer | Zhang Xuebing

Director Crew 
Martial Arts Director | Pan Shuaixun

Producer Team 
Production Manager | Xiao Adan(Taiwan)
Producer | Solo Wu
Line Producer | Lizi (Taiwan)
Producer Team | Li Jiaming、Wang Shengxiong、Jian Qianxiang、Si Jihong
Aerial Photography Team | Yang Wenqi、Lai Yongyuan
Life Team | Tang Yating、Song Youhui  
Runner | Wu Minglong、Zhang Jiawei、Cheng Zhenyue、Chen Junhe、Tang Weiqin、Li Yihua

Camera & Gaffer Team
Director of Photographer | Zhong Rui
Camera Operator | Huang Weicheng
Gaffer | Yu Yujun、Mao Fuxiang
Gaffer Team | Lin Xunde、Zhang Mingshi、Luo Jinyan、Yang Guangyi、Recordings  | Zhang Rongyi、Li Weiyi
Field & Equipment | Wei Sheng(Shanghai)

Art Crew 美术组
Production Designer | Mingko
Production Design Team |Wang Jinjie、Huang Wenxian、Makers Art & Design team
Costume Designer | Tiffany
Make Up |  Cherry、Chen Youxian
Martial arts stunt | Zhou Yusheng、Li Shenghua 、ACT
Armament group| Xu Chuanru、Chen Yongdian、Huang Zhengfu
KMB vehicle | Gaoyoujie Team 
Player support | Song Liangde、Li Rujie、Li Ruhuan、Cai Congmin
Special Vehicle | Chen Changsheng
Training Venue |(Taiwan CQB Club)
Blasting Gunpowder | Chen Mingze、Luffy Technology

Post 
Post EP | Yang
Post Producer Aassistant | Viki
Post Production |Taipei Baisi
Editor | Rick@Taipei Baisi
Colorist | Weida @ 8G
Mixer |Smile studio

reel-section